Opiskelijakunta SAVOTTA

Valikko

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Tälle sivulle on koottu tietoa opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö sisältää opiskelua ja opetusta koskevat säännöt ja periaatteet kuten opintosuoritusten arviointiin ja suoritustapoihin liittyvät käytännöt. Opiskelijan on hyvä perehtyä myös tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin. Monet ongelmat ratkeavat henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteispelillä. Apua ongelmatilanteisiin saat opiskelijakunnasta. Ota yhteyttä, jos tarvitset apua jossakin asiassa. Opiskelijakunnalla on lisäksi kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka auttavat opiskelijoita häirintätapauksissa.

 

Opiskelijan oikeudet:

Turvallinen ja hyvinvoiva opiskeluympäristö

 • Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijan kurinpitoon ja opiskelijan oikeuteen turvallisesta opiskeluympäristöstä sovelletaan mitä ammattikorkeakoululaissa 932/2014 31 § ja 38 § säädetään.
 • Opiskelijalla on oikeus häirinnästä ja syrjinnästä sekä päihteistä vapaaseen korkeakouluun sekä yhdenvertaiseen kohteluun.
 • Opiskelijalla on oikeus saada tarvittaessa kunnallisen terveydenhuollon palveluita YTHS:n palveluiden lisäksi.
 • Opiskelijalla on oikeus tietyin edellytyksin muun muassa opintotukeen, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan, toimeentulotukeen, yleiseen asumistukeen, sairauspäivärahaan sekä vapaaseen tuloon.

Opintojen edistyminen

 • Opiskelijalla on oikeus tehdä opintonsa opetussuunnitelman ja opintojakson toteutussuunnitelman mukaisesti.
 • Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta ja neuvontaa kaikissa opintojen vaiheissa.
 • Opiskelijalla on oikeus saada tarvittaessa oppimiseen tukea. Opiskeluun liittyviä esteitä pyritään vähentämään.
 • Opiskelijalla on oikeus esittää hyväksiluettavaksi tutkintoon kuuluvia opintoja ja harjoittelua aikaisemmin suoritetuilla samantasoisilla opinnoilla, vastaavalla harjoittelulla, työkokemuksella tai muulla tavoin hankitulla, opetussuunnitelman tavoitteita vastaavalla osaamisella.

Opintojaksojen arviointi

 • Opiskelijalla on oikeus saada ennalta oikea tieto opintojakson vaatimustasosta, arvioinnin kriteereistä, osaamistavoitteista sekä vaihtoehtoisista suoritustavoista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson tavoitteisiin ja ne esitetään opintojakson alkaessa osana opintojakson toteutussuunnitelmaa. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointikriteerien soveltamisesta opintosuoritukseensa.
 • Opiskelijalla on oikeus saada opintosuorituksen arvioinnin kautta palautetta oppimisestaan, saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa ja oikeus vaatia muutosta opintosuorituksen arviointiin.
 • Opiskelijan tulee saada arviointi kirjatuksi opiskelijahallinto-ohjelmaan kuukauden kuluessa suorituksestaan. Poikkeukset tähän sääntöön luetellaan Savonian tutkintosäännössä.
 • Hylätyn arvioinnin saatuaan opiskelijalla on oikeus vähintään kahteen uusintasuorituskertaan tutkintosäännössä määritellyllä tavalla. Opintojakson hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran vuoden aikana alkuperäisestä suorituksesta. Opinnäytetyöstä annettua arvosanaa ei ole mahdollista korottaa.
 • Opiskelijalla on oikeus antaa palautetta opintojaksosta tai sen toteutuksesta opettajalle ja tarvittaessa tämän esihenkilölle. Opiskelijalla on oikeus saada vastaus antamaansa palautteeseen.

 

Opiskelijan velvollisuudet:

Yhteisölliset toimintatavat

 • Opiskelijalla on velvollisuus kunnioittaa ja noudattaa koko korkeakouluyhteisön työrauhaa ja  turvallisuusohjeita sekä toimia niiden mukaisesti. Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja korkeakouluyhteisössä järjestyssäännön edellyttämällä tavalla.
 • Opiskelijalla on velvollisuus ylläpitää yleistä siisteyttä ja pitää huolta käyttämistään ammattikorkeakoulun välineistä ja laitteista.
 • Opiskelija on velvollinen noudattamaan tietoturvaa ja –suojaa. Opiskelijan saamat tunnukset ovat aina henkilökohtaisia, eikä niitä tule missään tapauksessa luovuttaa kenenkään muun käyttöön.

Opintojen suorittaminen

 • Opiskelija voi saada apua opintojensa suunnitteluun. Opiskelija on vastuussa tarvitsemansa tuen ja avun hakemisesta. Opiskelija on myös velvollinen selvittämään opintojen suorittamiseen ja käytäntöihin liittyvät asiat.
 • Opiskelussa tulee noudattaa eettisiä periaatteita. Valehtelu, vilppi ja plagiointi eivät ole sallittuja ammattikorkeakoulussa. Opiskelijan velvollisuus on noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja hyvää tutkimusetiikkaa ammattikorkeakoulun ohjeistamalla tavalla.
 • Opiskelijalla on velvollisuus huolehtia opiskeluoikeuteen liittyvistä käytännöistä, hoitaa toteutuksille ilmoittautuminen, osallistua opetukseen opintojakson toteutussuunnitelman mukaisesti ja suunnitella henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS).
 • Opiskelijan velvollisuus on ottaa vastuu opintojensa edistymisestä ja osallistua opintojen ohjaukseen sekä seurata Savonian sähköisiä tiedotuskanavia (sähköposti, Peppi, Reppu-intranet, Tuudo, verkko-oppimissympäristöt).